Allmänhetens medvetenhet och uppfattning om GDPR: Rättigheter och kontroll

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Införandet av den nya dataskyddsreformen innebär en rad nya, stärkta rättigheter för gemene man. Stärkta rättigheter kan leda till ökad kontroll, om man är medveten om att dessa finns. Vikten av att ha kontroll över sina personuppgifter blir, i takt med att behandlingen av dessa ökar, större. I takt med att företags behandling ökar blir personuppgifter allt mer värdefulla och kallas numera för framtidens valuta. Dessa faktorer har blivit grunden för studien om hur stor medvetenheten är och hur uppfattningen ser ut angående rättigheter och kontroll som rör personuppgifter. Studien är gjord av två studerande på det systemvetenskapliga kandidatprogrammet vid Lunds Universitet vårterminen 2018. Den är genomförd med hjälp av en empirisk undersökning i form av en enkät innan införandet av GDPR. Studien har haft som syfte att undersöka medvetenheten och uppfattningen om GDPR och lagens rättigheter samt hur stor kontroll respondenterna upplever att de har över sina personliga uppgifter. En sammankoppling av den empiriska undersökningen och teori har resulterat i en diskussion och en slutsats som behandlar ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)