Flykt från känslor : en intervjustudie om åtta kvinnors väg in i tungt narkotikamissbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med vår uppsats var att studera kvinnors upplevelser av vägen in i ett tungt narkotikamissbruk och beroende. Vi ville därigenom öka förståelsen och förklara deras upplevelser ur aspekterna uppväxtår och tonår. Vi har valt att utgå från den grundade teorin då vi genomfört vår studie. Vi har genomfört en intervjuundersökning med åtta kvinnor, där vi sökte närma oss kvinnornas berättelser så förutsättningslöst som möjligt. Detta för att låta kvinnornas upplevelser stå i centrum. Genom tre separata urval och analyser framkom kärnan till kvinnornas missbrukssituation;

Flykten från känslor. Intervjuresultatet påvisar att mönster av uppväxtproblematik hos respondenterna, med likartade uppväxtvillkor vilka bland annat utgörs av våld och missbruk i hemmet. Kärnkategorin synliggjorde den process som leder kvinnorna in i ett tungt missbruk via Uppväxtförhållanden, Utanförskap, Förlust, Svek samt Ensamhet. För att fördjupa förståelsen har vi relaterat vårt empiriska resultat till Stämplingsteorier enligt Becker och Goldberg, Stigma enligt Goffman samt Socialt arv enligt Jonsson. Resultatet av vår studie visar att grunden, kärnkategorin, utgörs av en flykt från känslor och att detta är vinsten av missbruket.

Nyckelord: Kvinnor, tungt narkotikamissbruk, Stämplingsteori, Stigma, Socialt arv, Grundad Teori

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)