Kemikalier i Byggmaterial : mot det framtida Stockholm, en stad i världsklass

Detta är en Master-uppsats från KTH/Miljöstrategisk analys

Sammanfattning:

Syftet med detta arbete är att fastställa hur Stockholms Stad arbetar för att minimera riskerna med kemikalier i byggmaterial idag. En rekommendation skall även ges för hur staden skall kunna utveckla detta arbete.

En litteraturstudie har genomförts liksom intervjuer med berörda aktörer.

Det pågår ett aktivt arbete inom Stockholms Stad med att begränsa användandet av kemikalier i byggmaterial. Bland annat ställs krav då staden upplåter eller säljer mark för byggande.

I dagsläget hänvisar staden i sina krav till sex olika branschsystems kriterier för kemikalier i byggmaterial. Att referera till alla dessa system medför en viss otydlighet kring vilka krav som gäller, eftersom de alla har olika kriterier.

Stadens egna fastighetsbolag använder ett av dessa system; Byggvarubedömningen och deltar aktivt för att utveckla denna databas. Stadens möjlighet att påverka som myndighetsutövare är ännu inte fullt utnyttjad. Ett visst arbete pågår men kan utvecklas.

Kunskapen som erhållits vid intervjuer, stadens miljömål och vision, den utveckling som sker i branschen idag samt en genomgång av dagens problematiska kemikalier har legat till grund för de rekommendationer som ges.

Rekommendationerna innebär bland annat att staden skall följa upp de krav som ställs, att de skall utöka tillsynsverksamheten för kemikalier i byggmaterial och att de vid samtliga bygglovsärenden ta upp kemikalier i byggmaterial som en prioriterad fråga. Förslag har även givits att staden skall följa kemikalieinspektionens råd om att skydda barnen från kemikalier som har hormonstörande egenskaper. Detta genom att de kommunala fastighetsbolagen gemensamt genomför ett projekt för att minska barnens exponering av dessa ämnen. Staden kan även genom informationsinsatser hjälpa till att sprida information och kunskap. Under intervjuer framkom att många tyckte att hormonstörande ämnen, nanomaterial och kombinationseffekter var områden som var svåra att hantera. Detta är områden där staden kan bistå med vägledning.

Det pågår en debatt om att kommuners krav ökar kostnader för byggherrar och att detta motverkar nyproduktionen. Staden bör därför genomföra en kostnadsanalys kring de krav som ställs. Inte bara för att kunna svara på kritiken utan också för att fastställa vilka krav som eventuellt medför stora extrakostnader. På så sätt kan resurser läggas där de gör störst nytta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)