Ifrågasatt våldtäkt. En studie om kvinnors klädsel har någon betydelse vid våldtäktsrättegång

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Saman Paknejad; [2012-02-17]

Nyckelord: Straffrätt;

Sammanfattning: Jag har valt att skriva ett examensarbete om kvinnors klädsel har någon betydelse vid en våldtäktsrättegång. Anledningen till uppsatsämnet är att kvinnan har historiskt varit en svagare individ i vårt samhälle, vilket jag tror även avspeglas i vårt rättssystem. En våldtäkt är ett av de värsta brott en kvinna kan utsättas för, därför intresserade jag mig för idén om att undersöka hur bilden av kvinnan ser ut i vårt rättssystem. Många genusteoretiker och rättssociologer anser att det finns en fördom om hur en kvinna ska vara klädd och bete sig, vilket de även påstår i viss mån påverkar våra våldtäktsrättegångar. Metoden jag har valt för att kunna få en någorlunda bild av hur det ser ut i våra rättssalar är att undersöka elva rättsfall rörande våldtäkt från tingsrätten, där jag analyserar tingsrättens bedömning vid skuldfrågan. Uppsatsen är indelad i fyra olika avsnitt; inledning med introduktion till ämnet, syfte, metod, bakgrund med en redogörelse av de tillämpade teorierna, det vill säga genusrättsvetenskap och rättssociologi, samt våldtäktslagstiftningen, resultat, där har jag redogjort för min rättsfallsundersökning och presenterat en enkät från Amnesty och slutligen min egen analys av och reflektioner kring allt material i uppsatsen. Efter att jag har analyserat materialet, har jag kunnat dra den slutsatsen att det i viss mån har funnits tecken där man från domstolens sida har tillåtit och själva nämnt kvinnas klädsel vid omständighetsbeskrivning vid våldtäktsrättegång. Vad detta har för betydelse vid en våldtäktsrättegång är en fråga som jag står oviss inför. Jag har tagit upp citat från olika rättsfall där domstolen specifikt nämnt att kvinnan hade kort kjol och urringad tröja på sig eller där man har nämnt att kvinnan hade korsett och vägde 100 kilo i uppsatsen. Frågan som jag har ställt mig själv är, hur tänker dessa domare när de ska bestämma sig för en dom? Kan det vara så att de tänker att kvinnan har sig själv att skylla, då hon har klätt sig utmanande eller betett sig utmanande? Detta är någonting som troligtvis aldrig kommer att skrivas med i ett domskäl eller nämnas muntligt under en våldtäktsrättegång. Min förhoppning är att dessa irrelevanta frågor om kvinnans klädsel och beteende får ett slut och kommer bort från våra rättssalar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)