ATT NÄRA SIN RELATION TILL HOPPET. Uttryck för hopp hos bloggande ungdomar med kronisk sjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Flera forskare har bidragit till förståelsen av hopp, men fenomenet skulle kunnabreddas genom studier på ungdomars egna texter. Kronisk sjukdoms påverkan på tillvaronsamt transitioner ungdomar genomgår gör ungdomar med kronisk sjukdom till en viktigpatientgrupp att forska på. Hopp har visat sig ha goda effekter för hälsa och därför undersöksdetta fenomen i uppsatsen. Syftet med denna studie är att identifiera uttryck för hopp hosbloggande ungdomar med kronisk sjukdom. Metod: Fem bloggar av ungdomar mellan 13 och18 år valdes ut efter internetsökningar och en kvalitativ innehållsanalys genomfördes.Resultat: Tre teman (att hoppas på det som är inom räckhåll, att skapa sitt eget hopp och attfå hopp och att ge hopp) samt ett huvudtema (att nära sin relation till hoppet) identifierades.Slutsatser: Ungdomarna uttrycker medvetenhet om hoppets betydelse och arbetar för attbehålla hoppet. Hoppfullhet om hälsa riktas främst mot stabilitet och symtomkontroll samtmindre biverkningar av läkemedel. Ungdomarna uttrycker framförallt hopp som kännetecknasav realism, kortsiktighet och vardaglighet. Framsteg, bemästring och sammanhang kan stärkasjälvförtroende och hoppfullhet hos ungdomar med kronisk sjukdom. Vårdpersonal bör varalyhörda för olika uttryck för hopp och respektera att förväntningar på vården kan vara låga.Omvårdnad bör syfta till att främja ungdomars förmåga att känna hopp genomsjälvförtroende, kontroll, delaktighet och sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)