Patientens transition från intensivvårdsavdelningen - en litteraturstudie om upplevelsen av förändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Mellan 10 och 27% av intensivvårdspatienterna överlever IVA men dör innan de blir utskrivna från sjukhuset. Några av dessa dödsfall kan undvikas. Patienter som skrivs ut för tidigt från IVA kännetecknas av sårbarhet och hjälplöshet då de inte är tillräckligt förberedda inför omständigheterna på en vårdavdelning vilket både försvårar och förlänger återhämtningsprocessen. Syftet: Syftet med denna studie är att beskriva patientens upplevelse av att överföras från IVA och att vårdas på vårdavdelning. Metod: En osystematisk litteraturstudie genomfördes innefattande kvalitativa artiklar. Data samlades in genom systematiska sökningar i två olika databaser. Nio artiklar urskildes från mängden efter kvalitetsbedömning som utfördes med hjälp av granskningsmall från SBU. Slutligen genomfördes en integrerad analys. Resultat: Tre huvudkategorier framkom och nio underkategorier. Patienter upplever ambivalens inför utskrivningen från IVA, de sörjer separationen från tryggheten och upplever miljön på vårdavdelningen som skrämmande; personalen förstår inte deras behov; de är svaga och sårbara; vägen till återhämtning är lång och kraven på självständighet överväldigande. En del patienter hanterar dock svårigheterna bättre än andra. Konklusion: Sjuksköterskorna på både IVA och vårdavdelningen kan underlätta patienternas transition och återhämtning genom förståelse för transitionsprocessen parallellt med övrig specifik omvårdnad som den intensivvårdade patienten kan behöva efter överföringen från IVA till vårdavdelning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)