4:e ekvationsmodellen- En analys av asymmetriska inflationsförväntningar i eurozonen

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Europeiska centralbankens mål är att bedriva en penningpolitik med syfte att hålla inflationen under, men nära 2 % på medellång sikt. Asymmetriska inflationsförväntningar mellan länderna inom eurozonen riskerar att resultera i makroekonomisk instabilitet där enskilda länder riskerar att drabbas av en alltför expansiv, alternativt restriktiv, penningpolitik. Med utgångspunkt i Nykeynesiansk teori utvecklar vi i denna uppsats treekvationsmodellen genom att inkludera en fjärde ekvation. Detta görs för att undersöka huruvida det råder asymmetri mellan de valda ländernas inflationsförväntningar. Vidare har vi genomfört tester för att kontrollera vilka konsekvenser ECB:s penningpolitiska beslut får på ländernas inflationsförväntningar. Då vi ej vet strukturen på dessa, ha vi valt att modellera inflationsförväntningarna. Att modellera inflationsförväntningarna motiveras även av att de valda ländernas ekonomiska struktur, förutsättningar och möjligheter att utforma inflationsförväntningar skiljer sig åt. En VAR-modell, samt en paneldatamodell med GMM-estimator skattas med kvartalsdata från år 1996 till år 2010. Vidare genomförs ett F-test som visar att det är statistiskt säkerställt att det råder asymmetri mellan ländernas inflationsförväntningar. Dessutom kan vi konstatera utifrån ackumulerade svarsfunktioner att ländernas inflationsförväntningar reagerar olika på ECB:s räntebeslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)