Mentaliseringsbaserad terapi mot borderline personlighetsstörning : De professionellas upplevelser av dess effekt och verksamma komponenter

Detta är en Master-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning:

Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur personalen på en psykiatrisk mottagning upplevde den behandling som de ger för borderline personlighetsstörning, mentaliseringsbaserad terapi. Genom en kvalitativ metod och fokusgrupper söktes svar på frågeställningarna. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av tematisk analys och resultatet visade att behandlingen generellt upplevdes ha förbättrat patienternas livskvalitet. De flesta av patienterna gjorde helt andra livsval efter avslutad behandling och en del uppfyllde inte längre de diagnostiska kriterierna för borderline personlighetsstörning. De som hade fullföljt behandlingen eller nästan fullföljt den var de som hade dragit mest nytta av den. De faktorer som ansågs som viktiga för förändringsprocessen rörde individvariabler, strukturella faktorer, gruppterapi, medicinering med psykofarmaka och personalvariabler. De berörde med andra ord behandlingens form snarare än de specifika interventionerna för mentaliseringsbaserad terapi. De fynd som gjorts inom ramen för denna studie skulle därmed kunna betraktas som viktiga komponenter för psykoterapeutisk behandling av borderline personlighetsstörning oavsett tillhörighet av psykoterapeutisk skolbildning. Resultatet skulle kunna indikera att de specifika behandlingsinterventionerna inte har någon nämnvärd effekt samtidigt som det skulle kunna tyda på att en behandling som ges i samma form som MBT, men med andra interventioner, skulle kunna åstadkomma ett än bättre resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)