Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Arbetstagare inom byggbranschen har dubbelt så hög risk att råka ut för olyckor i jämförelse med andra branscher. Säkerheten och arbetsmiljön har brister som måste åtgärdas för att uppnå ”nollvision” -målet så att ingen ska skadas eller dö på arbetsplatsen. Syftet med detta examensarbete är att undersöka bakomliggande orsakerna till det höga antalet fall av olyckor samt undersöka beteende och attityd hos de anställda till arbetsmiljösäkerheten i branschen. Litteraturstudien visade vilka åtgärder myndigheterna vidtagit i form av att införa arbetsmiljölagar och föreskrifter för att förhindra risker mot olyckor. Utöver detta tilldelas sanktionsavgifter vid regelbrott och det finns krav på att företagen skall utföra egna arbetsmiljöarbeten. Alla dessa vidtagna åtgärder har fått olycksstatistiken att gå åt rätt håll. Vidare visade intervjustudierna vilka rutiner det finns för säkerhet och arbetsmiljöarbeten men även attityd, beteende och kommunikation undersöktes hos de anställda på arbetsplatsen. Stress visade sig vara en faktor som orsakar olyckorna och har sin grund i budgeten som ett projekt tilldelas. En annan betydande faktor är individens attityd och beteende till arbetsmiljösäkerhet och säkerhetsarbete, där risk för olyckor skapas genom att det slarvas med användningen av säkerhetsutrustning och att säkerhetsrutiner försummas. Dessutom är arbetskraften från utlandet och underentreprenörer med en annan säkerhetssyn en bidragande orsak till en ökad risk för olyckor. Det bör finnas en sund konkurrens mellan byggföretagen så att säkerheten inte äventyras på grund av ekonomin och samt sanktionsavgifterna bör ökas vid regelbrott. För att inprägla säkerhetsmedvetande hos de anställda bör företagen satsa mer på kontinuerliga information och utbildningar. Dessutom kan tjänstemännen påverka sina anställdas säkerhetbeteende genom att själva bära på skyddsutrustningen och ge positiv feedback. Det bör inte satsas mer på att skapa fler lagar, regler och rutiner utan mer på hur dessa skall förmedlas till individen så att denne förstår säkerhetssystemet och präglas av det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)