Fyra personliga assistenters uppfattning av sina arbetsförhållanden : utbildning, stöd och en bra chef

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Sammanfattning: Jeppsson, M (2008) Fyra personliga assistenters uppfattning av sina arbetsförhållanden - utbildning, stöd och en bra chef. C-uppsats, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle.   Personlig assistent är ett yrke som funnits sedan 1994 och sedan dess har de personliga assistenterna blivit fler för varje år. Det är ett yrke där personliga egenskaper bedöms viktigare än utbildning. Syftet med den här studien var att undersöka på vilket sätt lärandeprocesser uppfattas påverka personliga assistenters uppfattning om arbetsförhållandena. Undersökningen har inspirerats av en fenomenografisk ansats och intervjuer har använts för insamlandet av data. Intervjuerna har lyssnats på ett antal gånger och därefter transkriberats för att analyseras. Fyra personliga assistenter som arbetar i kommunal regi har intervjuats och de arbetar hos olika brukare men har samma chef. Resultatet visade att de upplevde att lärandeprocesser påverkade deras arbetsförhållande positivt och att deras möjligheter till påverkan stärktes av dessa. Gemensamt för de fyra personliga assistenterna var att de hade en mycket positivt inställning till sin chef och att de upplevde att chefen gav dem stöd. Vidare upplevde de att en lämplig utbildning för personliga assistenter skulle kunna innehålla bemötande, sätt att samarbeta, sjukdomslära och människosyn.     Nyckelord: Personlig assistent, arbetsförhållande, stöd, utbildning   Keywords: Personal assistant, working conditions, support, education

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)