Omvårdnad vid förlossningsdepression ur ett patientperspektiv - en litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Depression efter förlossning, postpartum depression (PPD), drabbar idag ca 10-15% av alla nyblivna mammor. PPD är ett globalt problem och drabbar kvinnor i alla länder, kulturer och socioekonomiska grupper. Syfte: Studiens syfte är att belysa hur kvinnor som drabbats av PPD upplever sjukdomen och vården de erhåller. Metod: En litteraturstudie har genomförts. Elva vetenskapliga artiklar har granskats och resultatet har sammanställts. Resultat: Kvinnor som drabbas av PPD upplever genom sjukdomen att förväntningar på moderskapet inte infrias, att den forna identiteten går förlorad samt en känsla av osäkerhet inför sitt nyfödda barn. Vidare upplever de att den hjälp som finns är svår att finna och inte är anpassad efter deras behov. Slutsats: Alla sjuksköterskor som möter nyblivna mammor behöver vara medvetna om symtom och tecken på PPD samt att vården måste vara lika individualiserad som vård av andra psykiatriska sjukdomstillstånd. Det finns inte en behandlingsmetod som passar alla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)