Kategoristyrning i offentlig upphandling

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om effekterna av kategoristyrning (en metod för strategiskt inköp) när den tillämpas i offentlig upphandling. Detta genom att undersöka vilka effekter som den förväntas leda till och vilka den leder till. Detta eftersom det är en relativt ny företeelse inom offentlig upphandling, samtidigt som det finns många förespråkare för det men lite forskning kring det.Teori: Den teoretiska referensramen utgörs av teori om kategoristyrning, strategiskt inköp, offentlig upphandling och effekter. Tillsammans ämnar de att belysa kategoristyrning som metod och skapa analysverktyg för att studera den i kontexten offentlig upphandling.Metod: Metoden utgörs av kvalitativa intervjuer med elva respondenter som var och en tillhör en organisation (kommunala, regionala och statliga myndigheter, samt en inköpscentral) som bedriver offentlig upphandling. Dessa har valts då de uppges ha god kännedom om respektive organisations arbete med metoden. Intervjuerna har kompletterats med en innehållsanalys av dokument från organisationerna.Resultat: Studiens resultat visar på att både effektmål och effekter tenderar att vara de samma och studien resulterar i en modell där dessa anges. Effekterna kan delas i tre huvudkategorier:• Kategori - effekter knutna till de varor och tjänster som upphandlas.• Internt - effekter som påverkar organisationen och dess medarbetare.• Marknad & omvärld - effekter som påverkar marknader och organisationens omvärld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)