Digital förvaltning : En studie av kravställningar för BIM inom fastighetsförvaltning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Sammanfattning: Ett stort steg in den digitala världen är att arbeta med BIM – byggnadsinformationsmodell. Tekniken har under senaste decenniet använts i stor utsträckning under både projekterings- och produktionsskeden, men under förvaltningsskedet är användningen begränsat. Denna studie undersöker därför hur förvaltningsorganisationer arbetar med BIM. De flesta BIM-modeller utarbetas under projekterings- och produktionsskeden och kan innehålla väldigt mycket användbar information för den framtida förvaltande organisationen. Förvaltningsorganisationer behöver således veta vilken information från projekterings- och produktionsskeden är användbara för just deras organisation. Detta hjälper organisationerna att ställa lämpliga krav på leverans av information. Studien undersöker därför förvaltningsorganisationers informationsbehov och kravställningar gällande BIM. Rapporten är baserat på en intervjustudie tillsammans med en dokumentanalys där BIM-manualer från fyra förvaltningsorganisationer undersöks. En BIM-manual är ett styrande dokument som föreskriver en organisations krav och anvisningar gällande BIM. Även en litteraturstudie är genomförd för att kunna samla relevant data till intervjufrågor och dokumentanalysen. Vid intervjustudien har personer som arbetar aktivt med både BIM-frågor och digitalisering inom bygg- och förvaltningsbransch valts. Resultatet visar att användning av BIM är lågt i förvaltningsbranschen. Den främsta skälen till att BIM inte används i stor utsträckning är att en stor del av dagens fastighetsbestånd saknar BIM-modeller vilket gör att det anses som en extra kostnad av de flesta fastighetsägare. De existerande BIM-modeller inom förvaltningen varken används eller uppdateras. I studien framgår att förvaltningsbolag kravställer endast namngivning, numrering, litterering och redovisning av utrymmen i sina manualer. Rapportens resultat visar att det saknas branschmässiga standarder för informationsleverans och informationsnivå. För att kunna möjliggöra ett oavbrutet informationsflöde måste branschmässiga standarder upprättas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)