Myten om socialen - En narrativ textanalys av ’socialen’ och

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen var att beskriva den bild av socialen och dessklienter som framställs i tryckt svensk nyhetsmedia. Vi frågade oss vilka rollersom finns i den svenska nyhetspressens narrativ om socialen och dess klienter ochhur dessa roller framställs. Vi ställde också frågan om vilka tänkbara moraliskateman och bakomliggande värderingar som kan utläsas ur narrativet och hur dessaser ut. Vårt urval har bestått av nio nyhetsartiklar där socialtjänsten beskrivits somfelande. Artiklarna hittade vi i mediearkivets databas genom sökorden: “socialen”och “socialtjänsten”. Vi använde oss av narrativ metod och teori för att analyseratextmaterialet. Vi kom fram till att det finns specifika roller i medias rapporteringom socialtjänsten som vi utifrån narrativ metod kunnat dela in i protagonisten,antagonisten och biroller. Vi visade att dessa har specifika karaktärsdrag.Protagonistens karaktärsdrag syftar till att väcka läsarens sympati eller empati.Antagonisten är protagonistens motpol och den som står i protagonistens väg.Antagonisten gestaltas som maktfullkomlig och kall. Narrativets biroller står vidprotagonisten respektive antagonistens sida. Vi identifierade också narrativetshuvudsakliga moraliska teman, de poänger som är underliggande i narrativet. Vifann fyra teman vilka handlar om att socialen har ett ansvar att hjälpa de som hardet svårt men gör inte det, att empati borde vara vägledande, att socialen borde låtavanligt folk vara, samt temat om att vem som helst kan hamna i en sådan härsituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)