Ett ledarskap i förändring : En kvalitativ studie av förändringsarbetet med ledarskap inom Polismyndigheten Region Nord

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Sabina Lundbäck; [2019]

Nyckelord: leadership; Police; motivation; ledarskap; Polisen; motivation;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka det förändringsarbete som man inom Polismyndigheten Sverige Region Nord har genomfört och undersöka hur medarbetarna upplevde ledarskapet, samt om de har märkt av någon förändring i ledarskapet hos cheferna sedan förändringsarbetet startade. Studien försöker även att utvärdera vad medarbetarna beskriver skapar motivation och hur ledarskap kan påverka en individs motivation. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har utförts och analyserats. Studien visade att både chefer och medarbetare ansåg att det pågick en förändring vad gällde ledarskapsfrågor, men det fanns en lång väg kvar att gå från ett mer auktoritärt ledarskap till ett tillitsbaserat och medarbetardrivet sätt att leda. Studiens resultat visar att chefer inom Polisen Region Nord upplever att motivation hos medarbetare skapas genom att chefen bekräftar och skapar möjligheter till utveckling för medarbetaren. Detta var samstämmigt med vad medarbetarna beskrev som motivationshöjande faktorer på sitt arbete. Slutligen visar resultatet att medarbetarna inte hade någon kännedom om ledningsfilosofin samt att mottagandet av densamma var varierande hos de intervjuade cheferna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)