BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. postfeminism, PR-kritik, socialsemiotikMetod: Kritisk diskursanalys (CDA), multimodal innehållsanalys, kritisk PR-analysMaterial: Studien baseras på material från Libresse kampanj Wombstories. Enkampanjvideo på 3 minuter och 18 sekunder kombinerat med text- ochbildmaterial hämtat från hemsidan; kampanjens huvudsida samt åttastycken artiklar kopplade till kampanjen.Resultat: Resultat visar på att Libresse till skillnad från i sina tidigare kampanjer valtatt adressera frågor och ämnen som är kopplade till kvinnokroppen mensom inte är direkt kopplade till mens eller det kvinnliga könet. Det finnsen viss bredd i den tematiska och demografiska representationen menbland annat marginaliserade grupper förblir underrepresenterade, tillexempel transpersoner eller personer med funktionsvariationer.Övergripande är Wombstories en kampanj med tydligt närvarande CSReftersom de tar upp och behandlar ämnen som inte är direkt kopplade tillderas produkter eller verksamhet men är teman som berör deras kunderoch målgrupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)