Energieffektivisering av miljonprogramshus - vid renovering när fasaden ska bevaras

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

Sammanfattning: Klimatfrågan är en av de mest aktuella frågorna i dagens samhälle som upptar stort fokus inom många områden. Ett sätt att minska utsläpp och klimatpåverkan är att reducera samhällets energianvändning. Byggnader står idag för en betydande del av energianvändningen i samhället och är därför ett viktigt område för att nå uppsatta klimatmål. Vid nyproduktion av byggnader läggs stor fokus på att upprätta miljövänliga byggnader med god energiprestanda. Men en stor del av Sveriges fastighetsbestånd består av äldre byggnader där energiprestandan och komforten kan vara låg. Det är därför vid åtgärder på de befintliga byggnaderna som den stora energibesparingen kan ske. Renovering av dessa byggnader hade inte enbart kunnat förbättra energiprestandan och därmed ökat chanserna för att nå klimatmålen utan också ökat brukarnas komfort. Det finns många olika sätt att minska energianvändningen i byggnader, och en vanlig energibesparingsåtgärd är att tilläggsisolera fasaden. Detta ändrar dock utseendet på byggnaden och områdets karaktär. Ibland är det nödvändigt att bevara utseendet på grund av önskemål eller kulturhistoriska märkningar. Detta examensarbete kommer inriktas mot energieffektiviserande renoveringar av miljonprogramshus där fasaden ska bevaras. I rapporten kommer följande frågor att undersökas: • I vilken mån är det aktuellt att bevara fasaden hos miljonprogramshus? • Hur stor andel av miljonprogramshusen är i behov av energieffektivisering? • Vilka blir effekterna av energieffektiviseringsåtgärderna på energianvändningen i referensprojektet? • Uppfylls kravet för Miljöbyggnad Guld i befintlig byggnad gällande energi i referensprojektet? Syftet med examensarbetet är att undersöka energieffektiviseringsåtgärder vid renoveringar av miljonprogramshus när fasaden ska bevaras. Målet är att redovisa effekterna som de undersökta energieffektiviseringsåtgärderna kan ha på energianvändningen i ett referensprojekt. Inledningsvis genomförs en litteraturstudie för att undersöka behovet av att bevara fasaden hos miljonprogramshus och hur stor andel av husen som är i behov av renovering och energieffektivisering. Vidare kommer ett miljonprogramshus från ett referensprojekt i Halmstad att användas för att genomföra energisimuleringar där energieffektiviseringsåtgärder testas. Energisimuleringar genomförs i IDA ICE för att analysera effekterna av energieffektiviseringsåtgärderna. En jämförelse mot Miljöbyggnad Guld i befintlig byggnad gällande energi genomförs. Det kan konstateras att upp mot 88 % av byggnaderna från miljonprogrammet är i behov av renovering, därför finns en stor besparingspotential gällande energianvändningen hos dessa byggnader om det samtidigt genomförs energieffektiviserande åtgärder. I referensprojektet sänktes inomhustemperaturen, en ny frånluftsvärmepump installerades, taket tilläggsisolerades, fönsterna byttes och solceller installerades på taket. Dessa åtgärder gjorde tillsammans att primärenergitalet sänktes från 159 kWh/m2 till under 75 kWh/m2 vilket innebär att byggnaden uppfyller energikravet för Miljöbyggnad Guld i befintlig byggnad. Om liknande renoveringar genomförs på de miljonprogramshus som har renoveringsbehov skulle en energibesparing på 3,8 TWh ske, motsvarande 2,6 % av de 144 TWh som bostäder och service stod för år 2019 i Sverige. Allt fler anser att det finns kulturvärden hos byggnader från miljonprogrammet som är värda att bevara för framtida generationer. Därför är det viktigt att hänsyn tas till byggnadernas kulturvärden när renovering och energieffektivisering sker på dessa byggnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)