Diabetes typ 1 och fysisk aktivitet : En enkätbaserad studie om information och stöd kring fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund Trots kända hälsovinster med fysisk aktivitet (FA) visar studier att >60% av patienterna med diabetes typ 1 inte når upp till rekommenderad mängd. Syfte Undersöka vilken information och vilket stöd kring FA personer med diabetes typ 1 får från vården och vilken vårdprofession som ger detta. Samt eventuella skillnader i hur nöjda personer som uppnår, respektive inte uppnår, rekommendationerna för FA är med dessa faktorer. Metod I tvärsnittsstudien deltog 256 personer med diabetes typ 1 (77,0% kvinnor, medelålder 38,1 år, SD=13,1). En webbenkät om information och stöd kring FA publicerades på två Facebooksidor för diabetiker. Resultat Vanligast var information gällande anpassning av insulindos vid FA (64,8%), vilket även flest önskade mer information kring (53,9%). Majoriteten (76,6%) hade ej fått stöd och flest önskade detta gällande träningsprogram samt motivation och målsättning kring FA (13,5% vardera). Stöd kring FA gavs av sjuksköterska till 60,7% och av fysioterapeut till 16,1%. Deltagarna som nådde upp till rekommendationerna var mer nöjda med informationen och stödet de fått (p=0,027, p<0,001). Konklusion De som utövar mer FA är mer nöjda med den information och stöd de fått från vården. Detta indikerar att en satsning gällande informationen och stödet som ges till diabetiker skulle kunna bidra till ökad grad FA hos patientgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)