Sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnadtill patienter med drog- och alkoholmissbruk : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter med drog- och alkoholmissbruk riskerar många komplikationer till följd av missbruket. Missbruket leder till många dödsfall varje år och är en stor kostnad för samhället. Patienter med missbruksproblematik upplever att de behandlas orättvist i omvårdnaden. Sjuksköterskor anser att omvårdnaden av den här patientgruppen är komplex. Syfte: Syftet är att sammanställa forskning om sjuksköterskors inställning och upplevelser av att vårda patienter med drog- och alkoholmissbruk inom både somatisk och psykiatrisk vård. Metod: En litteraturstudie, med 16 vetenskapliga artiklar, 12 med kvalitativ metod och fyra med kvantitativ metod. Resultat: Resultatet presenterades i olika kategorier som var: ”Att vara osäker”, ”Att känna sig otillräcklig”, ”Att känna sig inkompetent i sin roll”, ”Att kommunicera med patienten” samt ”Att vara ensam eller i team”. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i omvårdnaden med den här patientgruppen. Kunskapsbrist beskrevs i samband med omvårdnaden samt känslor som ångest och stress. En del relationer mellan sjuksköterska och patient baserades på misstro och några sjuksköterskor uttryckte en vilja att förbättra omvårdnaden med den här patientgruppen. Slutsats: Utifrån denna litteraturstudie kan slutsatsen dras att sjuksköterskor kan uppleva brister i omvårdnaden av patienter med drog- och alkoholmissbruk. Bristerna visar sig genom osäkerhet, otillräcklighet, känsla av inkompetens, i kommunikationen med patienten och samverkan i teamet. Utbildning, kunskap, samverkan och engagemang visar sig vara viktiga faktorer som kan påverka kvaliteten på omvårdnaden av den här patientgruppen. Det innebär således att det finns ytterligare behov av att utveckla både kunskapsläget och rutinerna när det kommer till denna typ av vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)