Digitalisering och ekologisk hållbarhet i den smarta regionen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

Sammanfattning:

Stockholms läns regionala planeringsorgan vill utveckla sitt arbete med digitalisering inom regional planering med inriktning på ekologisk hållbarhet. Syftet med denna rapport är att bidra till detta arbete genom att jämföra och identifiera sätt som digitaliseringen behandlas i regional planering i syfte att nå ekologisk hållbarhet. Begreppet ”digitalisering” syftar på den process där teknik och digital information blir en del av samhället. Konceptet ”smart city” identifierades som intressant och tolkades om för en ”smart region”, och vad det skulle kunna innebära. Ingångar i frågorna skaffades i en workshop med Stockholmsregionens Tillväxtoch Regionplaneförvaltning, samt i en intervju med sakkunnig. Det genomfördes en studie av fem storstadsregioners regionplanedokument, och av litteratur om regional planering, digitalisering och ekologisk hållbarhet. Sju strategier för digitalisering och ekologisk hållbarhet i regional planering identifierades utifrån de regionala planeringsdokumenten. En digital plattform identifierades som ett möjligt sätt att arbeta med tjänster som är kopplade till strategierna. I litteraturen hittades analysverktyg vilka användes för att identifiera hur strategierna med digitalisering kan innebära ökad ekologisk hållbarhet. Efter det diskuterades hur den digitala plattformen kan samverka med regional planering, samt hur den digitala plattformen och samarbetsplattformen kan tolkas ur en planeringsteoretisk vinkel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)