Varför behövs matematikundervisningen i förskolan? : En forskningsöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Sammanfattning I forskningsöversikten presenteras resultat av vad aktuell forskning säger om vikten av en tidig matematikundervisning i förskolan. Matematiken tar idag en större plats i undervisningen på förskolan tack vare att läroplanen för förskolan (Lpfö 18, 2019) har reviderats flertalet gånger. Det här gör även att kraven på förskollärarna har ökat successivt. Genom att förskolor runt om i Sverige erbjuder en likvärdig matematikundervisning får barnen en god grund att stå på för att enklare klara sin vardag, kommande skolgång och sociala sammanhang. Syfte Syftet är att klargöra vilka forskningsmetoder och teorier som används i forskning om matematikundervisning i förskolan. Syftet är också att klargöra vad aktuell forskning kommit fram till med specifikt fokus på följande frågor: - Vad framkommer inom aktuell forskning gällande vikten av tidigmatematikundervisning i förskolan? - Vilka hinder för matematikundervisningen i förskolan framkommer i tidigareforskning? - Vad kan en bristande matematikundervisning få för konsekvenser i framtida skolgång och vardagliga livet för barnet? - Hur kan förskollärarna få in den vardagliga matematiken i förskolans undervisning? Metod Metoden vi använt oss av för att göra forskningsöversikten är inspirerad av SMART. Forskningsöversikten grundar sig i vetenskapliga artiklar som blivit gjorda inom Sverige och Finland. Vi har valt att avgränsa oss mot nordiska länder för att innehållet i artiklarna ska gynna oss kunskapsmässigt i vår kommande yrkesroll. Studierna är gjorda på 2000-talet för att relevansen i forskningen ska vara stor och innehållet vara aktuellt. Sökningar har gjorts i olika databaser samt googlat på exempelvis matematik i förskolan. Vi har även valt artiklar utifrån referenslista på andra artiklar vi funnit. De artiklar som valts ut har svarat till syftet och frågeställningen i forskningsöversikten. Resultat Resultatet visar att om det finns brister inom matematikundervisningen i förskolan kan det bli stora konsekvenser för barnens fortsatta skolgång. Det kan även bidra till svårigheter i vardagen då hela samhället är uppbyggt på ett matematiskt kunnande. Förskolan i Sverige bör bedriva en likvärdig undervisning när det kommer till matematik, så alla barn får en bra grund att stå på

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)