Utvärdering och förbättringsförslag av utbildningshjälpmedel för ökadkunskap om Lean produktion : För ingenjörs studenter och anställda påtillverkande företag

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Emma Jansson; Othilia Österling; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den grundläggande tanken bakom Lean är att höja alla värden inom en organisation och atteliminera all form av slöseri. Detta genom att ständigt söka efter och genomföra förbättringar.Det är av stor vikt att medarbetarna känner sig involverade och är engagerade, vilket är anledningen till att Leanutbildningen de genomgår är väldigt viktig. Syftet med denna rapportär att observera och utvärdera olika pedagogiska metoder för utbildning av Lean som riktar sig mot ingenjörsstudenter och anställda på tillverkande företag, för att sedan diskutera effektiviteten hos dessa och föreslå eventuella förbättringar. Lean produktion och Toyota Production System är välkända begrepp inom området och har använts som teoretisk grund idenna rapport. Arbetet inleddes med en vetenskaplig informationssamling om teorin bakom Lean, de verktyg som används vid implementering av Lean i verksamheter, samt begreppet Lean Education. Det genomfördes även en vetenskaplig informationssamling om pedagogik med ett resonemang kring effektiv undervisning. Intervjuunderlag med synpunkter från Pia Anhede, Leankonsult,samt Bengt Savén som utbildar inom Lean Leadership, bidrog till en djupare uppfattning om utbildning av Lean i praktiken. I rapportens undersökande syfte genomfördes även ett casefall där ingenjörsstudenter på KTH testade Leanspelet som pedagogisk metod. För att granska utbildningen hos företag i industrin besöktes svenska industriföretaget Scania. Granskningen beskriver Scanias produktionssystem och hur de bedriver sin interna undervisning med intervjuunderlag från Christer Osterman, SPS Office på Scania. Resultatet av undersökningen visar att utbildning av Lean är central i de företag där filosofinanvänds. Den visar också att utbildningen bör anpassas mer till den pedagogiska forskning somfinns inom effektiv undervisning. Detta genom att fokusera på att öka deltagarens motivationoch ansvarstagande som är drivkrafter för att effektivisera inlärningen. Det är även viktigt attindividerna först gör en egen analys av de frågeställningar som tas upp under utbildningen föratt sedan diskutera i grupp. Leanspelet är ett pedagogiskt hjälpmedel som konkretiserar Leanproduktion och dess verktyg. Deltagarna får testa olika scenarier och inse vad olika handlingaroch beslut kan leda till för resultat. Detta ger en allmänbildning inom Lean men det måste ocksåske en översättning från teorin till praktiska exempel för att förstå innebörden. I utbildningsmodellen Lean Education används metoder som främjar de grundläggande sinnena för kontinuerlig förbättring, vilket kan spara organisatoriska investeringar i personalutbildning.Utbildningsmodellen bör implementeras hos svenska universitet för att få ingenjörer att använda ett tankesätt i linje med Leans filosofi. Utbildningsmöjligheterna av Lean i Sverige är begränsade med snålt utbud av kurser och mastersprogram. I industrin är Leans filosofi idag snarare standard än undantag och efter frågan på personer som besitter denna kunskap kommer troligtvis öka. Leans betydelse i framtiden kommer sannolikt att spela en fortsatt stor roll eftersom globaliseringen ställer allt högre krav på företags konkurrenskraft. För att bemöta de högre kraven krävs ett gott resursutnyttjande med individer som anammar Leans tankesätt där utmaningar ses som någonting värdeskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)