UTVECKLING AV KOMBINERAD DATAKOMMUNIKATION OCH TWO WAY RANGING FÖR IEEE 802.15.4 ULTRAWIDEBANDSYSTEM

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning: Trådlös kommunikation mellan noder sker genom att skicka data över det trådlösa mediet, för att få kommunikationen att samspela har flertalet standarder utvecklats. En av dessa standarder är 802.15.4 med UWB PHY vars utformning är av en sådan karaktär att signalöverföringen blir störningstålig och osynlig för andra standarder. UWB används ofta till lokalisering och positionering, men kan även användas till en samtida dataöverföring då standardens utformning tillåter detta. Det var dock oklart med vilken prestanda detta kunde genomföras. Därför har den datakommunikationsprestandan undersöks. Den hypotes som följdes under arbetet var att ''genom att skicka data mellan positioneringsimpulserna möjliggörs användandet av samma enhet för positionering och datakommunikation, systemets prestanda påverkas då av MAC-metoden''. Ur hypotesen kom det tre frågeställningar: Vilken MAC-metod är lämplig för både positionering och dataöverföring? Är det möjligt att använda systemet för både positionering och dataöverföring genom att skicka data mellan positioneringsimpulserna? Vilken kommunikationsprestanda kan uppnås när systemet används för både postionering och dataöverföring? I arbetet bevisas hypotesen samt frågeställningarna med syftet att detta kunde komma att hjälpa till inom exempelvis robotiken, men även som ett alternativ till WiFi då UWB är både störningståligt och osynligt för andra standarder. Den iterativa metoden användes för att utveckla ett system som kunde lösa den kombinerade positioneringen och datakommunikationen. I prestandatesterna gick det att utläsa att hypotesen stämde förutsatt att parametrarna är korrekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)