De ofrånkomliga väntorna : Om barns aktörskap och inflytande vid stunder av väntan i den mobila förskolans rutiniserade vardag

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Karin Litsner; [2019]

Nyckelord: aktörskap; inflytande; mobil förskola; rutiner; väntor;

Sammanfattning: Syftet med studien har varit att öka kunskapen om barns inflytande över stunder av väntan (väntor) i en mobil förskoleverksamhet. Väntor är tid som blir i ett mellanrum mellan aktiviteter med planerat innehåll, fri lek eller rutinsituationer. Huvudfokus vid insamling av empiri har legat på observationer, vilka kompletterats med intervjuer för att även kunna lyfta barnens egna röster. Metodkombinationen ger en mer omfattande bild av det som sker, vilket tillsammans med ett begränsat antal deltagare gör studien kvalitativ. Deltagarna bestod av arton barn och tre pedagoger på den mobila avdelningen Brummelisa. För att analysera resultatet har begrepp använts från sociokulturell teori, actor-network theory samt Foucaults maktteori. Dessa har på olika sätt varit behjälpliga verktyg i att söka förklaringar till barnens möjligheter och agerande. Studien har visat att barnen på den mobila förskolan med sitt aktörskap fyller väntorna med innehåll utifrån vad som är meningsfullt för dem. Främst har detta handlat om lek tillsammans med kompisar eller olika materialiteter. Leken framstod även under intervjuerna som väldigt viktig för barnen då flera nämnde den. Deras upplevelse av väntorna har varit ganska splittrad, och de har tyckt olika bra om olika slags väntor. Den väntan barnen tycks uppskatta mest var själva resan med bussen, som en klar majoritet av barnen var positivt inställda till. Dock var de inte lika positivt inställda till väntan när de sitter på bussen innan de ska åka iväg. Det tyckte merparten av barnen var tråkigt/inte bra. Barnens inflytande på väntorna har framstått som ganska stor inom de ramar som finns, vilka främst handlat om att hålla ner ljudvolymen och att exempelvis stanna kvar vid sitt säte när de är på bussen - mycket tack vare pedagogernas tillåtande förhållningssätt, och därmed barnens möjlighet till lek och samvaro genom sitt aktörskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)