Hur har GDPR påverkat mäklaryrket? : En kvalitativ studie om vilken inverkan införandet av GDPR haft på fastighetsmäklares arbete.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Författare: Alice Lundström; Ebba Spjuth; [2020]

Nyckelord: GDPR; Legitimitet; Mäklaryrket.;

Sammanfattning: Problemformulering: “Hur har GDPR påverkat mäklaryrket?” Syfte: Beskriva och förklara hur en fastighetsmäklares arbete har påverkats efter införandet av GDPR och att redogöra för mäklarnas kunskap om GDPR. Metod: I denna studie användes en abduktiv forskningsansats. Vidare har en kvalitativ studie genomförts där vi har intervjuat åtta fastighetsmäklare. Litteraturstudien genomfördes genom att samla in teorier från tidigare forskningsstudier. Slutsats: Slutsatsen som kan dras i denna studie är att GDPR inte har påverkat en fastighetsmäklares arbete avsevärt. Vidare upplevs GDPR vara för tolkningsbar för att kunna behandlas likvärdigt. Den påtagliga förändringen som skedde låg hos huvudkontoren. Avvikandet från GDPR är inget som uppmärksammas hos omvärlden och därför har inte mäklarna märkbart behövt anpassa sig efter GDPR för att framstå legitima.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)