”Varför behöver andraspråkstalare speciella texter?” En studie om andraspråkstalares läsning av informerande texter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Denna studie handlar om mötet mellan andraspråkstalare och två informerande texter. Studiens syfte är att, genom en enkätstudie av andraspråkstalares läsförståelse, ta reda på om olika tillägg till texterna påverkar hur begripliga texterna är för målgruppen. Andraspråkstalarnas bakgrund och uppfattningar om texterna beskrivs också i relation till deras läsförståelse.Texterna som utgör basen för studien handlar om Östersunds sjukhus och om att registrera och starta företag i Sverige. Till varje text har två sorters tillägg tagits fram: en sammanfattning i början av texten och en ordlista i anslutning till texten. I enkätstudien deltog 62 personer som studerade kurs C eller D i svenska för invandrare (sfi). Som komplement genomfördes gruppdiskussioner med några av personerna som deltog i enkätundersökningen.Analysen av studiens resultat visar att sammanfattningarna har en större positiv effekt på läsförståelsen än ordlistorna, trots att många andraspråkstalare är positiva till just ordlistor. Textversionerna med sammanfattningar bedömdes som lättare både att läsa och att hitta information i, jämfört med originaltexterna och ordlisteversionerna. Uppfattningen om textversionernas svårighetsgrad varierar dock mellan olika andraspråkstalare.Bakgrundsfaktorn med tydligast inverkan på svarsresultaten är andraspråkstalarnas studiebakgrund, och i viss mån även deras språkliga bakgrund. Tilläggen har störst positiv effekt på läsförståelsen hos personer som har studerat minst ett år vid en högskola, i synnerhet om de har kunskaper i något romanskt eller germanskt språk (utöver svenska). Studiens resultat tyder på att information som inte finns med i en inledande sammanfattning kan missas av andraspråksläsare, särskilt när läsarna inte har erfarenhet av högskolestudier.I förlängningen är avsikten med denna studie att belysa olika sätt att anpassa språk och kommunikation så att viktiga budskap kan nå fram till fler målgrupper i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)