ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga. En fallstudie av ICA-handlare i Skåneregionen Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Caisa Erixon, Mohammad Khalil och Hanna Nyremo Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Resursbaserat synsätt, Varaktiga konkurrensfördelar, VRIO, Dynamiska kapabiliteter, ICA-handlare Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ICA-handlare strategiskt arbetar för att bevara sin marknadsposition i en allt mer dynamisk bransch. Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av ICA Sverige AB där urvalet utgörs av ICA-handlare i Skåneregionen. Empiriinsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer som spelats in samt transkriberats, och empirianalysen har genomförts genom att identifiera och ta ut teman från empirin för att sedan analysera dessa utifrån valda teoretiska ramverk. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av Porters femkraftsmodell, det resursbaserade synsättet (RBV) och dynamiska kapabiliteter där fokus lägg på de två sistnämnda som beskriver hur företag kan skapa varaktiga konkurrensfördelar. Empiri: Empiriavsnittet presenterar en sammanfattning av genomförda intervjuer. ICA Sverige AB har länge varit marknadsledande inom dagligvaruhandeln men allt fler nya aktörer har tagit sig in på marknaden. Studien undersöker hur ett arbete med ett resursbaserat synsätt på konkurrens kan bidra till att nå varaktiga konkurrensfördelar inom dagligvaruhandeln, samt vilka resurser som anses vara mest värdefulla föra ICA-handlare. Resultat: Studien påvisar att organisationer inom dagligvaruhandeln behöver arbeta mer med dynamiska kapabiliteter för att möta omvärldsförändringar, vilket som visats i tidigare forskning. Vidare visar studien även att enligt RBV är ICA Sverige AB en av de mest värdefulla resurserna för ICA-handlare vilken möjliggör förändring och flexibilitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)