En kvalitativ studie av kvinnliga elitfotboll- och ishockeyspelares påverkan av sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att analysera hur idrottande kvinnor kan påverkas av socialamedier. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågor behandlas: Vad innebär sociala medier för kvinnliga ishockey- och fotbollsspelare? Vad innebär kroppsideal för kvinnor inom ishockey och fotboll? Metod Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförtsmed sex kvinnliga elitfotbolls- och ishockeyspelare. Intervjuerna har genomförtssemistrukturerat där skribenterna intervjuat varsin sport. De genomförda intervjuerna hartranskriberats ordagrant och innehåller därmed talspråk, vilket innebär att även citaten somanvänds i uppsatsen skrivits med talspråk. För att analysera intervjuerna har genusteorinanvänts. Resultat Resultatet som framkommer i studien är att många av de intervjuade upplever att socialamedier har ett stort inflytande på självbilden. När det kommer till kroppsideal är det tydligtbland de intervjuade att bilder som publiceras på sociala medier är starkt bidragande till hurde ser på sig själva då det sker en jämförelse med andra. Slutsats Sociala medier sätter sina spår bland elitidrottande kvinnor som i många fall har resulterat isjälvskadebeteenden. Detta då de jämfört sig själva med andra och på så sätt försökt påverkaden egna kroppen genom att träna mer och äta mindre. Fotbollsspelarna i vår studie var meraktiva med att publicera bilder medan ishockeyspelarna mest bläddrade i flödet. Denskillnaden är dock inte kopplad till sporten utan snarare till deras personligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)