Barns upplevelser vid konventionella röntgenundersökningar och röntgensjuksköterskans stödjande åtgärder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Majoriteten av alla radiologiska undersökningar sker med konventionell röntgen där en stor del av patienterna som röntgas är barn. Många barn upplever sjukhusmiljön som främmande och obekant. Det ligger inom röntgensjuksköterskans kompetensområde att lindra eventuella smärtor och obehag som kan uppkomma vid röntgenundersökningar. Syftet med litteraturstudien är att beskriva barns (6–12 år) upplevelser vid konventionella röntgenundersökningar samt identifiera åtgärder som påverkar barns upplevelser vid nämnda undersökningar. Studien genomfördes som en litteraturstudie och är baserad på åtta vetenskapliga artiklar. En integrerad litteraturöversikt användes som analysmetod. Resultatet visar att barn upplever trygghet, smärta och oro vid konventionella röntgenundersökningar. Åtgärder för att förbättra barns upplevelser var en interaktion och distraktion med barnet. Konklusionen som drogs var att behovet av en bättre miljö i form av ljusslingor och videoprojektorer kan användas. En möjlighet till förbättring av smärtlindring på röntgen identifierades, då många barns inte ansågs vara tillräckligt smärtstillade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)