"Får jag sitta i ditt knä?" : En essä om omsorgsbegreppet i förskolan

Detta är en M1-uppsats från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: I denna vetenskapliga essä kommer jag att undersöka begreppet omsorg. Uppsatsen är skriven i essäform och har en hermeneutisk ansats. Min essä inleds med tre berättelser hämtade från mitt yrkesliv där jag varit delaktig som pedagog. I dessa situationer synliggörs dilemman kring hur omsorgsbegreppet kan tolkas och omsättas i förskolans praktik. Syftet med essän är att undersöka på vilka sätt omsorgsbegreppet kan förstås inom förskolan. Uppsatsens frågeställningar är: Hur kan begreppet omsorg förstås mot bakgrund av att relationen mellan barn och pedagog i förskolan är asymmetrisk Vilka faktorer kan påverka pedagogers meningsskapande av omsorgsbegreppet? samt Hur kan pedagogers meningsskapande av omsorgsbegreppet förstås i relation till rådande diskurser i förskola och samhälle? I min reflektion använder jag litteratur för att ställa frågeställningarna och berättelsen i relation till samtida diskurser gällande barnsyn, ålder, kön och genus. Jag undersöker begreppet omsorg utifrån Nel Noddings omsorgsetik. Min slutsats är att pedagogernas meningsskapande av omsorg har ett nära samband med diskurser i samtiden och förskolan. Utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv anser jag att pedagogernas ansvar för relationen och omsorgen i omsorgssituationer är större än det talas om i förskolesammanhang idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)