Strategier vid fastighetsinvesteringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan få fastighetsbolag att avvika från sina fastställda investeringsstrategier och hur de resonerar vid inträde på ett nytt geografiskt område eller nytt fastighetssegment. Det är vanligt förekommande att fastighetsbolag har en fastställd och uttalad investeringsstrategi vid förvärv och avyttring av fastigheter. Tidigare forskning visar att det förekommer avvikelser från dessa och att det i vissa fall endast är vissa delar av strategin som verkligen verkställs. Det saknas dock förklaringar till vad som kan få bolagen att göra dessa avvikelser. Studiens bidrag är därför att ge exempel på dessa faktorer samt ge ökad förståelse för deras resonemang vid inträde på nytt geografiskt område eller nytt fastighetssegment. Den använda metoden för insamling av empirin är genom kvalitativa intervjuer av respondenter med kännedom om bolagens investeringsstrategier. Av de fem respondenterna i studien är två av bolagen börsnoterade, ett är kommunalt och två är privata. Gemensamt för alla bolagen är att de äger sina fastigheter och är verksamma endast i tillväxtorter. Tre givna frågor har följts upp av eventuella relevanta följdfrågor. Intervjumaterialet har spelats in och därefter transkriberats för att kunna analyseras utifrån den aktuella frågeställningen och studiens syfte samt för att göra kopplingar till för studien relevant teori. Resultatet av analysen har mynnat ut i att följande faktorer kan få fastighetsbolag att avvika från sina investeringsstrategier: lönsamhet, individuell kunskap hos anställda, politiska beslut, för höga byggpriser, hållbarhet och miljö samt goodwill. Endast ett av de studerade fastighetsbolagen har de facto avvikit från sin investeringsstrategi till följd av politiskt beslut från det kommunala bostadsbolagets styrelse tillika ägare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)