Föräldrars upplevelser av att ha barn med medfött hjärtfel - en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: Medfött hjärtfel är den vanligaste missbildningen och kan delas in i tre kategorier: ett tillstånd som inte kräver någon behandling, ett tillstånd med enklare ingrepp som inte kräver akut åtgärd eller tillstånd som kräver ett mer akut ingrepp. De behandlingar som görs är operationer, farmakologiska behandlingar och kateterbehandlingar. Numera finns kunskapen att kunna ställa diagnosen redan i fosterstadiet vilket gör att vårdpersonalen är förberedda på operation redan innan barnet föds. Familjecentrerad omvårdnad innebär att ha hela familjen i fokus. För sjuksköterskan innebär detta att kunna göra familjen delaktig och ge dem stöttning. Den familjecentrerade omvårdnaden bygger på delaktighet och stöd som leder till att familjen involveras i vården. SYFTE: Syftet med litteraturöversikten var att belysa föräldrars upplevelser av att få barn med medfött hjärtfel. METOD: 11 kvalitativa artiklar och en artikel med mixad metod valdes till resultatet utifrån databassökningar i CINAHL, PubMed och Scopus. Analysmetoden gjordes utifrån Friberg (2017b) och en kvalitetsgranskning av samtliga artiklar gjordes utifrån SBU:s (2020) granskningsmall. RESULTAT: Huvudfynden resulterade i tre teman: känslor kring att få barn med medfött hjärtfel, föräldrars behov av information och stöd samt känslor under och efter vårdtiden. Känslor som stress, ångest och oro var vanligt förekommande hos föräldrar till barn med medfött hjärtfel. Dessa föräldrar upplevde även bristande information och delaktighet kring sitt hjärtsjuka barns vård. Stöd från både vårdpersonal och sociala relationer var betydelsefullt både som fysiskt och psykiskt stöd för föräldrarna. SLUTSATS: Föräldrar till barn med medfött hjärtfel upplevde känslor som stress, ångest och oro. De upplevde också att stöd från vårdpersonal och sociala relationer som mycket betydelsefull. Sjuksköterskan har en betydande roll i bemötandet till föräldrar för att de ska känna sig delaktiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)