Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Varumärke vs. Varumärke - En studie om privata vårdbolags differentiering på marknaden. Författare: Anna Sjöholm, Emilia Sehlin Handledare: Carina Holmberg Bakgrund: De senaste decennierna har privatiseringen inom den svenska hälso- och sjukvården ökat både inom primärvården, specialvården och forskningsområdet. Dessutom har andelen offentligt finansierade verksamheter och bolag minskat och den privata ökat. Det motiveras genom att verksamheter har möjlighet att bedrivas mer effektivt och professionellt i privat regi. I denna rapport diskuteras hur fyra svenska, privata vårdbolag marknadsför sig och differentierar sig genom sina varumärken. Vårdbolagens webbsidor, val av bilder, färger, former och ord kommer att analyseras. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur privata vårdbolag använder sina varumärken för att differentiera sig. Metod: Kvalitativ studie, innehållsanalys och strukturerade intervjuer. Empiri: Empirin visar att de fyra vårdbolagen på olika sätt riktar sin kommunikation genom sina webbsidor och därmed förmedlar olika symbolik genom sina varumärken. De använder olika färgval, bilder och ordval för att differentiera sig. Logotyper och slogan anpassas efter den symbolik som respektive vårdbolag vill förmedla med sitt varumärke. Analys: De fyra vårdbolagen differentierar sig på olika sätt. Patientinriktning, trygghet, tillgänglighet och professionalitet är fyra faktorer som alla vårdbolagen förmedlar genom sina varumärken. Dock med olika fokus och inriktning för att differentiera sig på marknaden. Slutsatser: Studiens fyra privata vårdbolag använder sitt varumärke på olika sätt för att differentiera sig på marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)