Roligt, pirrigt och spännande- en studie om elevers syn på de nationella proven i matematik i årskurs 3.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Arbetet behandlar ett elevperspektiv gällande de nationella proven i matematik i årskurs 3. Det tycktes finnas lite forskning kring hur elever påverkas och uppfattar de nationella proven och syftet med arbetet är att undersöka detta på ett djupare plan. Tidigare forskning ställer sig kritiskt till de nationella proven och vilka negativa konsekvenser de kan ge eleverna. En dålig upplevelse av proven kan blockera elevernas inlärning i ämnet och stämpla dem som dåliga i matematik. Däremot visar Skolverket att en positiv attityd till de nationella proven förekommer hos lärare och elever. Frågeställningarna undersöker vad elevers syn är på proven samt vilken betydelse lärarens förberedelser kan tänkas påverka och betyda för eleverna. Studien grundar sig i en kvantitativ metod. Två klasser i årskurs 3 svarade på en enkätundersökning om hur de upplevde de nationella proven i matematik efter att de hade genomfört alla delprov. Resultatet är att elever upplever en viss stress och nervositet och ser de nationella proven som viktiga för deras lärare. En strävan om att få bästa möjliga resultat på proven vilket kan bidra till eleverna känner sig pressade. Det tycks också vara oeniga åsikter kring hur eleverna uppfattar deras samtal om proven med deras lärare. Generellt sett har eleverna i undersökningen en positiv syn på proven. I klasserna är trivseln i skolan hög och många elever känner sig förberedda att skriva proven. Det tycks att lärarens förberedelser innan proven kan påverka elevernas inställning till proven. Detta kan från en pedagogs perspektiv få en didaktisk betydelse. Lärare är kritiska till den lärarinformation som medföljer de nationella proven då den ses som otydlig av många. Förslagsvis bör lärare få mer tydliga riktlinjer i hur de ska förbereda sina elever för de nationella proven i matematik. Detta skulle kunna leda till en vinst för elevers psykiska hälsa och ett högre resultat på proven är möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)