Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sammanfattning: Den internationella virkesmarknaden går sannolikt en spännande framtid till mötes och det råder delade meningar hur denna kommer se ut. Optimister menar att träkonsumtionen i världen kommer öka tillsammans med den ökande miljömedvetenheten och satsningar på träkonstruktioner samt nya träbaserade material är framtiden. Samtidigt menar pessimisterna att dagens turbulenta världspolitiska arena med nationalistiska och protektionistiska vindar kan skapa en stor ovisshet för den internationella trävarumarknaden. Syftet med studien är att undersöka hur handelshinder, i form av höjda tullavgifter på importerade sågade barrträvaror på 30 % av varuvärdet, från Kanada till USA påverkar Sveriges konkurrensförhållanden på den kinesiska importmarknaden för sågade barrträvaror. Exportdata för sågade trävaror från FAO, SCB och Martinsons har använts som uppsatsens grunddata. Datat analyseras med hjälp av trendanalys, samt med en Autoregressive integrated moving average, ARIMA-modell. Utfallet av studien gav två huvudsakliga utfall, ett för respektive modell. Ett införande av skyddstullar mot Kanada förväntas enligt trendanalysen inte påverka exporten till USA nämnvärt, men en svag minskning handeln sinsemellan förväntas ske fram till 2021. Att Kinas behov av sågade barrträvaror trots det fortsätter att öka innebär möjligheten till ökad virkesexport för svenska företag till Kina. I ARIMA-analysen spås Kanadas export till USA, trots skyddstullar, öka och Kinas importbehov förväntas öka snabbare än Kanadas exportutbud. Ett underskott på Kinas importmarknad genererar möjligheter för svenska aktörer att vinna marknadsandelar. Oavsett tullar eller ej indikerar resultatet en ökad exportvolym av sågade barrträvaror för Sverige och Martinsons mellan 2015–2021.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)