Synad i sömmarna : Positiva värderingar som gemenskapande och kunskapande aktiviteter under handarbetsträffar

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Uppsatsen utforskar positiva värderingar i social interaktion under handarbetsträffar. Det teore­tiska och metodologiska perspektivet är den samtals­analys som kallas conversation ana­lysis, CA. Merparten av samtalsanalytisk forskning har studerat värderingar som parvisa eller sekvensavslutande handlingar, och tidiga studier tog lite hänsyn till den sociala kontex­ten. Hur värderingar uppkommer ur och strukturerar sociala aktiviteter och hur värderingar formar och formas av den sociala kontexten är därmed mindre utforskat. Det övergripande syftet är att ge en mer nyanserad bild av positiva värderingars struktur samt sociala och multimodala organisation. Materialet består av videoinspelad interaktion som förekommer naturligt under träffar med tre olika handarbetsgrupper. Det videoinspelade materialet möjliggör för en multimodal analys, dvs. en analys av hur talad interaktion sam­spelar med gester, blickar och närvarande objekt. Analysen fokuserar på hur positiva värde­ringar initieras, samkonstrueras och bemöts samt vilka relationer som görs relevanta när sam­tals­deltagarna värderar handarbete positivt.  Av analyserna framkommer att positiva värderingar både uppkommer ur och formar den sociala kontexten. De positiva värderingarna är dynamiska värderingsaktiviteter som utformas med både talad och multimodal interaktion. I handarbetsgrupperna skapar positiva värde­ringar gemenskap runt ett handarbets­intresse. Samtidigt uppstår olika kunskaps­relationer, då deltagarna kan positioneras och positionera sig som mer eller mindre kunniga. Att värdera positivt fungerar därmed som gemenskapande och kunskapande aktiviteter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)