Språk och identitet : En undersökning av flerspråkiga elevers attityder

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Författare: Susanne Bomark; [2017]

Nyckelord: Flerspråkighet; identitet; modersmål; attityder;

Sammanfattning: Undersökningens syfte är att genom attitydenkäter undersöka elevers syn på sitt modersmål och sitt andraspråk, men också att studera sambandet mellan deras uppfattningar om språk användning och identitet. Enkäterna besvarades av 33 elever som läser svenska som andraspråk på högstadiet. Resultaten visar att majoriteten av eleverna är positivt inställda till sin flerspråkighet, men att de samtidigt önskar att de fick mer användning för sitt modersmål under skoltiden. Gemensamt för eleverna är att de värdesätter sitt modersmål och tycker att det är viktigt att deras familjer fortsätter att tala modersmålet. Eleverna menar att deras flerspråkighet är värdefull, och att om man har ett annat modersmål än svenska så bör man lära sig det ordentligt. Undersökningen visar även att majoriteten av eleverna i framtiden inte vill bli sedda som någon som talar modersmålet utan någon som talar svenska

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)