En påhittad arabvärld : En studie av hur andra generationens invandrare ser på hur den arabiska kulturen och dess länder framställs i västerländska TV-serier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Denna studie utfördes med syfte att studera hur andra generationens invandrare i Sverige upplever representationen i västerländska TV-serier och huruvida deras verklighetsbild kring landet överstämde med det fiktiva. Studien analyseras utifrån ett postkolonialt perspektiv med teorier som inkluderar Orientalism, representation och stereotyper. Frågeställningen grundade sig i huruvida dessa intervjupersoner kände sig representerade och om bilden av kulturen och landet var rättvist gestaltad samt hur de upplevde serierna kontra verkligheten. Metoden som användes för att besvara frågeställningen var kvalitativa intervjuer där resultatet visade att intervjupersonernas verklighet upplevelser inte stämde överens med vad som visats i serierna då mycket utav det som framställt var enligt deras tolkningar konstruerade stereotyper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)