Sjuksköterskans autonomi

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Teija Jansson; Ingvor Johansson; [2006-08-29]

Nyckelord: nursing; autonomy; professionalism; empowerment;

Sammanfattning: INTRODUKTION Inom sjukvården idag har ett ökat behov av vård gjort attallt fler sjuksköterskor arbetar självständigt med sjuksköterskebaserademottagningar. Det har gjort att behovet av specialiserade sjuksköterskor harökat. Inom sjuksköterskeyrket används begreppet autonomi för att belysa attsjuksköterskan är fri att handla inom sitt kunskapsområde.SYFTE Syftet med detta arbete var att undersöka om sjuksköterskor ärautonoma och i så fall inom vilka områden och vad som påverkar autonomin.METOD Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar vilka söktes viaCINAHL och PubMed. Vi använde oss även av referenser till de artiklar vi läst.RESULTAT De faktorer och redskap som påverkar en sjuksköterskasautonomi är medlemskap i en professionell organisation, den vårdform dearbetar i och tjänstgöringsgraden, dag eller natt arbete. Även antaletyrkesverksamma år som sjuksköterska och utbildningsnivån har betydelse.Teamarbete och ledarskap påverkar autonomin. Sjuksköterskan har storautonomi i exempelvis patientens vårdplanering, patientundervisning,hälsovårdsfrågor och smärtbehandling. De sjuksköterskor som har mångayrkesverksamma år är mer delaktiga i avdelnings beslut.DISKUSSION Sjuksköterskans autonomi bygger på kunskaper, färdigheter,erfarenheter och yttre kulturella faktorer och de är nära länkade till enprofessionell och akademisk utveckling. Vi tror att sjuksköterskor måste kommatill insikt om att förändringar måste ske inifrån professionen och inte barareagera på yttre förändringar som andra beslutat.SAMMANFATTNING Begreppet autonomi är ett viktigt och aktuellt begreppi sjuksköterskans profession. Resultatet i detta fördjupningsarbete styrker attautonomi är en mycket viktig faktor för sjuksköterskors tillfredställelse ochengagemang för sitt arbete. Andra faktorer som har stor betydelse ärinteraktionen med medarbetare, sjukvårdsorganisation och arbetsbelastningsamt möjligheten till kunskaps fördjupning utifrån evidens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)