BVC-sjuksköterskans identifiering av och agerande vid övervikt och fetma hos barn

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: I västvärlden har övervikt och fetma bland barn ökat de senaste decennierna. Flera studier har visat att övervikt ofta följer individen genom livet och ökar riskerna för följdsjukdomar. Syftet med denna enkätstudie var att undersöka hur svenska BVC-sjuksköterskor (n=34) identifierar och agerar vid övervikt och fetma hos barn. Det framkom att barnövervikt och fetma i huvudsak ansågs vara ett genetiskt problem som familjen kunde behöva hjälp med att hantera, att BVC-sjuksköterskorna var dåligt medvetna om vad de faktiskt gjorde för barn som befann sig i riskzonen samt att det material de utgick från ofta var utformat på den egna BHV-enheten. Studiens resultat indikerar ett behov av en nationell evidensbaserad kostrådgivningsmall. BVC-sjuksköterskor behöver även kontinuerlig fortbildning samt forum för diskussion och reflektion för att kunna ge en kvalitativ och säker rådgivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)