"Våra barn är det viktigaste vi har och det är så enormt viktigt för framtiden" : Föräldrars inställning och upplevelser av föräldrautbildningar inom Svenska fotbollförbundets verksamhet i Stockholms län

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Denna studie är en kvantitativ enkätstudie riktad till föräldrar som deltagit i föräldrautbildningar inom svensk fotboll i Stockholm län. Studien syftar till att öka kunskapen kring fotbollsföräldrars inställning och upplevelse av deras deltagande i föräldrautbildningar som Svenska fotbollförbundet bedriver i Stockholms län. Studien tar sin utgångspunkt i den debatt kring föräldraengagemang inom svensk idrott som tagits upp i media under de senaste åren.   Respondenterna i studien är föräldrar som deltagit i föräldrautbildningar inom fotbollen i Stockholms län där de fått beskriva sin egen inställning och upplevelse av dessa utbildningar.   I studien har ett teoretiskt perspektiv kring kognitivt inlärande i grupputbildningar använts i en diskussion samt tidigare forskning inom samma och närliggande ämnen.   Resultatet i studien bidrar med en ökad förståelse kring hur föräldrar upplever de utbildningar som annordnats samt deras inställning. Utifrån detta har studien kunnat visa på vad i utbildningarna som varit bidragande till dessa inställningar och upplevelser samt vad i utbildningen som de upplevt bidragit till en ökad förståelse kring vikten av att vara en god fotbollsförälder för barnens skull.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)