Parken som guldgruva? : en studie av lokala aktörers syn på turism i Söderåsens nationalpark

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Linn Appelgren; [2017]

Nyckelord: nationalpark; skyddad natur; turism; strategi; samverkan;

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur aktörer arbetar med besöksnäringen i en nationalpark – med utgångspunkt i Söderåsens nationalpark. Nationalparken är en av Sveriges mest besökta naturdestinationer med upp till 400 000 besökare årligen. Besöksnäringen växer och miljöavtryck och belastning på infrastruktur är inte av obetydlig påverkan. I denna studie undersöks hur aktörerna arbetar för att möta det ökade besökstrycket, samt hur de förhåller sig till nationalparken och till varandra. Studien använder kvalitativa metoder, och som underlag för uppsatsen ligger nio semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med företagare inom naturturism, tjänstepersoner inom Klippans och Svalövs kommun samt inom parkförvaltning och besökscentrat Naturum vilka båda ligger organisatoriskt under Länsstyrelsen Skåne. Som teoretisk utgångspunkt användes begreppen aktörssamverkan och strategi, hämtade ur det miljökommunikativa fältet respektive organisationsteoretisk forskning. Studien visar att aktörerna inom besöksnäringen till stor del saknar utvecklade strategier för hur de vill arbeta med besöksnäringen, och att de strategier som finns formulerade saknar förankring hos alla aktörer. De intervjuade aktörerna uttryckte ambitioner om sektorsövergripande samverkan, men studien visar att samverkan i dagsläget är marginell.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)