Innovation och kreativitet i en hierarkisk miljö – Malmö högskola - Medieteknik

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Centrum för teknikstudier

Sammanfattning: Medieteknik är en avdelning på Malmö högskola som dagligen handskas med att vara en innovativ och utvecklande del i en större organisation. Något som skapar möjligheter, men även begränsningar. Högskolans krav, resulterar tillsammans med omvärldens föränderlighet i att avdelningen måste växla mellan struktur, planering, genomförande – och – utveckling, innovation av innehåll, utbud, pedagogik. Syftet med rapporten är att undersöka hur en innovativ och kreativ utvecklingsmiljö skapas och bevaras i en organisation/myndighet. Genom en enkätundersökning skapas det empiriska material som, tillsammans med studiet av högskolans villkor, samt förankring i den teoretiska referensramen besvarar den aktuella frågeställningen: Vilka förutsättningar kan påverka en avdelning att arbeta och agera innovativt inom ramen för den större organisationens styrning och krav? Slutsatsen är att Malmö högskola ställs inför en rad motstridiga krav som kräver jämvikt inom organisationen, för att arbetet på avdelningsnivå ska fungera. Detta då den stora organisationen skapar förutsättningar för medieteknik, som i dagsläget inte når hela vägen fram, och det existerar ett glapp som verkar hämmande inom en rad olika områden. Det krävs bland annat bättre samhörighet mellan medieteknik och den övergripande organisationen. Högskolan uppmuntras även att skapa tydligare riktlinjer för dess anställda, samt ge bättre stöd för växelverkan mellan de identifierade kraven på struktur och innovation. Utveckling av forskningsverksamheten, samt avdelningens inblandning i denna rekommenderas, likaså strategisk diskussion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)