Validering av två olika utvärderingsmetoder av QT-mätning under arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: EKG registrerar hjärtats elektriska aktivitet genom att registrera spänningsskillnaden mellan olika specifika punkter på kroppsytan. QT-tiden mäts från början av QRS-komplexet till T-vågens slut. QT-tiden visar hur länge den elektriska impulsen som ger en hjärtmuskelkontraktion i hjärtats kamrar varar. En förlängd QT-tid kan uppstå vid bland annat mutationer i gener som kodar för hjärtats jonkanaler. Normalt ska QT-durationen förkortas med högre hjärtfrekvens men vid långt QT-syndrom förkortas inte QT-duration som normalt med ökande hjärtfrekvens. Förlängd QT-tid medför ökad risk för plötslig död. Symptomen vid lång QT-tid är yrsel, hjärtklappning och svimning. Syftet med studien var att validera en ny utvärderingsmetod mot en befintlig metod av QT-mätning under arbete. Den befintliga metoden genomfördes med papper, penna och linjal, medan den nya metoden genomfördes digitalt på en mjukvara, EC-view. Totalt samlades 37 patientdata med misstänkt förlängd QT-mätning in. Ytterligare 10 patientdata från rutin arbets-EKG med andra kliniska frågeställning insamlades med informerat samtycke från patienter. Resultatet erhållen av Pearsons rangkorrelation visar att korrelationen mellan metoderna är 0,90, vilket tyder på en stark korrelation. Bland-Altman analys visar ett p-värde på <0,001 som tyder på att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i medelvärde mellan QT-mätningarna med digital metod respektive manuell metod på gruppnivå. Några mätningar har avvikit på patientnivå under arbete eller under återhämtningen. Slutsatsen är att metoderna korrelerar på gruppnivå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)