Föreställningar om specialpedagog som profession - En kvalitativ intervjustudie av två kommunala styrkedjor

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka och få kunskap kring vilka föreställningar omspecialpedagog som profession som förekommer i två kommunala styrkedjor. Vår studiebaserades på en styrkedja med positionerna; politiker i utbildningsnämnden, förvaltningschef,områdeschef och rektor. Studien utgick från hur styrkedjan resonerar kring specialpedagogenskompetens och arbetsuppgifter. Detta föranledde frågeställningarna kring vad olika positioneri styrkedjan beskriver som utmärkande för specialpedagogens profession och vilket behov iverksamheten av professionen på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vidare betraktasvilka likheter och skillnader som förekommer i styrkedjan och vilken påverkan det skulle hapå specialpedagogens profession. Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp iprofessionsteorin med utgångspunkt i de fyra attributen legitimitet, förtroende, auktoritet ochautonomi. Studiens metodologiska ansats är en kvalitativ intervjustudie medsemistrukturerade intervjufrågor. Dessa genomfördes på två kommunala styrkedjor. Resultatetav intervjuerna tyder på att specialpedagogen ansågs besitta en viktig roll i skolan och attarbetsuppgifterna varierar utifrån verksamheten och dess behov. Styrkedjorna ansåg attspecialpedagogen ska kunna jobba med skolutveckling, handledning och undervisning och är bärare av det specialpedagogiska perspektivet. Specialpedagog som profession har blivitstarkare men att professionens styrka är beroende av vilket mandat styrkedjan ger den. Som vidare forskning skulle det vara av intresse att genomföra samma studie men med ett störreurval för att undersöka om det går att dra generella slutsatser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)