Skötselaspekter på trädgårdar som gynnar biologisk mångfald i urbana miljöer

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Wildlife gardens är ett nytt koncept i Sverige som ursprungligen kommer från England. Vad är då en widlife garden? Det är en trädgård som sammankopplar urban miljö med den naturliga miljön och tillåter djurliv att frodas och röra sig fritt. Våra trädgårdar är inte bara bra för djurliv utan också livsviktiga. En wildlife garden gynnar biologisk mångfald samt att de kan hjälpa till att återskapa och bidra med miljöer som har försvunnit från platsen genom urbanisering. Syftet med detta arbete var att utforma en skötselplan som skulle fungera som ett underlag och en bas för skötseln av en wildlife garden då det inte finns någon idag. En skötselplan kan man beskriva som olika dokument eller sammanställningar av dokument som ofta förekommer vid förvaltning av träd, trädgårdar och parker i urban miljö. I resultatet av detta arbete så har en skötselplan utformats för privatpersoner som har ett stort intresse för trädgård men också för trädgårdsföretag som arbetar med skötsel. Skötselplanen ska användas som en bas som man ska fortsätta att utveckla själv och anpassa efter sin egen trädgård. Slutsatserna av det här arbetet är det behövs fler liknande arbeten och att det behövs mer information inom ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)