Tror du på din egen förmåga? En kvantitativ studie om Occupational self-efficacy och arbetstillfredsställelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: I dagens samhälle har vi ett mer flexibelt arbetsliv än tidigare och människor byter jobb i större utsträckning. Tidigare forskning har visat att en ökad self-efficacy och arbetstillfredsställelse leder till positiva följder för anställda. Dessutom har tidigare studier visat på en korrelation mellan self-efficacy och job satisfaction. Det finns dock en begränsad mängd studier om occupational self-efficacy. Syftet med denna studien var att undersöka om en hög occupational self-efficacy leder till en hög arbetstillfredsställelse hos anställda på ett bemanning och rekryteringsföretag. Syftet var också att se om korrelationen skiljer sig åt mellan inre, yttre och generell arbetstillfredsställelse och occupational self-efficacy. Datan samlades in genom en enkätundersökning och analyserades genom SPSS. Urvalsgruppen var en grupp anställda på ett bemanning-och rekryteringsföretag i Sverige. Resultatet visade på en positiv signifikant korrelation mellan occupational self-efficacy och arbetstillfredsställelse. Signifikanta positiva korrelationer kunde också hittas mellan occupational self-efficacy och inre och yttre arbetstillfredsställelse. Ingen större skillnad mellan korrelationerna för inre och yttre arbetstillfredsställelse och occupational self-efficacy kunde hittas. Nyckelord: occupational self-efficacy, arbetstillfredsställelse, yttre arbetstillfredsställelse, inre arbetstillfredsställelse, bemanning och rekrytering

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)