“Alltså man vill ju ändå ha mycket likes” : en kvalitativ studie om gymnasietjejers syn på bekräftelsebehov på Instagram

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: B-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet; “Alltså man vill ju ändå ha likes. En kvalitativ studie om gymnasietjejers syn på bekräftelsebehov och det sociala spelet på Instagram”, författad av Klara Thorell & Sofia Karlefeldt. Instagram är ett socialt nätverk där många unga tjejer är aktiva genom att lägga ut bilder, ge likes och kommentarer och nätverka med varandra. I dagens moderna samhälle, där sociala medier har integrerats i vardagen och där vi människor förväntas vara konstant uppkopplade, söker vi människor bekräftelse genom dessa medier och interaktionen som sker därigenom. Ideal och normer om hur vi förväntas vara bidrar till en form av stress, och tydliggörs genom det sociala nätverket Instagram, där bilder och utseende ligger i fokus. Syftet med uppsatsen är att belysa hur gymnasietjejer upplever tillvaron kring det sociala nätverket och vilka sociala processer som förekommer. Vi har i studien utgått från ett kvalitativt tillvägagångssätt och genomfört en semistrukturerad gruppintervju med tre utvalda respondenter. Inför intervjun skrev vi en övergripande intervjuguide med inledande öppna frågor till mer specifika frågor i avslutningen. Respondenterna är mellan 18 & 19 år och går på gymnasiet. Vi kan efter genomförandet av studien konstatera att respondenterna genom användningen av Instagram upplever den stress som det för med sig, då det är väldigt tidskrävande och påminner om ideal i samhället. Det förekommer ett socialt spel mellan dessa unga tjejer på Instagram, som innebär att likes, kommentarer och bekräftelse fungerar som en slags byteshandel. Andras åsikter är något som betyder mycket i detta sociala spel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)