Marknadsplattform för träningsanläggningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Denna rapport beskriver ett projekt som gjordes i kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under våren 2022. Projektets mål var att utveckla en marknadsplattform åt företaget Zoezi där deras kunder hade möjligheten attvisa upp sina tjänster. Resultatet av projektet är en framände skriven i TypeScript somutvecklades med hjälp av ramverket React, samt en bakände skriven i Python som utvecklades med hjälp av ramverket Flask. Rapporten redovisar även hur gruppen arbetademed utvecklingsmetoden Scrum samt andra metoder som användes under utvecklingenav produkten. Vidare så presenterar rapporten de erfarenheter som gruppmedlemmarnahar erhållit under arbetets gång.De slutsatser som gruppen kommit fram till är att det är viktigt att sätta upp tydligabegränsningar och att ha rak kommunikation med beställaren för att skapa värde för kunden; gruppen har erhållit många erfarenheter under projektets gång, framförallt om hurman arbetar i grupp; en systemanatomi kan vara till stöd för en grupp, framförallt i börjanav ett projekt; agila arbetssätt har både positiva och negativa effekter på grupparbeten.Dessutom innehåller rapporten sju individuella delar som skrivits av gruppmedlemmarna och som behandlar ämnen relaterade till projektet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)