Fjordsidan - En studie om hur distinktion manifesteras mellan människor

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Marie Larsson; [2020]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker hur människor tenderar att vilja särskilja sig från varandra i ett visst område. Segregering är utgångspunkten, men till skillnad från de allra flesta forskningsrapporter är den här undersökningen inriktad på ett område med en hög socioekonomisk status. Det är en intervjustudie som undersöker hur människor använder olika sätt att differentiera sig från andra grupper och detta kopplas även till grannskapseffekter. Nio intervjuer gjordes med människor bosatta på fjordsidan respektive icke-fjordsidan, begrepp som kommer att redogöras för i uppsatsen. Undersökningen är gjord ett väldigt homogent område för att påvisa att distinktion är någonting allmänmänskligt och inte enbart manifesteras mellan områden, exempelvis mellan områden med låg respektive hög socioekonomisk status. I undersökningen framkommer det att differentieringen manifesteras genom att definiera andra grupper, att påtala skillnader för att inte identifiera sig med vissa grupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)